Return to Közzétételi lista

Vizsgaszabályzat

Tanulmányok alatti vizsgák: 

Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni. 
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani, s a tantestület a vizsgát engedélyezte. 
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % – a. 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha 
– felmentést kapott –kérelmére – a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a sajátos helyzete miatt, 
– engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 
A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. A vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsga szervezhető. A szóbeli vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több. 
A tanulmányok alatti vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az nem a pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. 
Ha a tanuló a tanév végi osztályozó vizsgán legfeljebb három tantárgyból elégtelent kap, augusztusban javítóvizsgát tehet. Ha háromnál több tantárgyból nem teljesíti a követelményeket, a tanévet ismételni köteles. 

Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgák időpontját az intézményvezető határozza meg. 
Iskolaváltoztatás esetén az intézményvezető előírhatja különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

Javítóvizsga

Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet. 
Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit közzé kell tenni, az érintettek tudomására kell hozni. 
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. 
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

A vizsgatárgyak követelményrendszere 
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

A vizsgatárgyak részei 
Magyar nyelv és irodalom: írásbeli, szóbeli 
Történelem: szóbeli, segédeszköz történelmi atlasz 
Idegen nyelv: írásbeli, szóbeli 
Matematika: írásbeli 
Környezetismeret szóbeli 
Természetismeret szóbeli 
Fizika: írásbeli, szóbeli 
Biológia: szóbeli 
Kémia: szóbeli 
Földrajz: szóbeli, segédeszköz földrajzi atlasz 
Hon-és népismeret: szóbeli 
Erkölcstan/ hit- és erkölcstan: szóbeli 
Testnevelés: gyakorlati 
Ének–zene: szóbeli 
Életvitel és gyakorlati ismeretek: szóbeli 
Gazdasági és pénzügyi kultúra: szóbeli 
Informatika: írásbeli, segédeszköz számítógép 
Vizuális kultúra: rajz készítése, szóbeli 

Az értékelés: a pedagógiai programban meghatározott értékelési elvek alapján történik.