Return to Közzétételi lista

Szakkörök igénybevétele, mindennapos testedzés

Szakkörök, egyéb foglalkozások

A szakkörök, egyéb foglalkozások szervezésénél figyelembe vesszük a szülői szervezet, a diákönkormányzat véleményét. Kezdeményezésükre – a fenntartó jóváhagyásával – indítunk új szakköröket, a rendelkezésre álló humán erőforrás figyelembe vételével.

A választható foglalkozások közül egy adott tanévben azok indítására van lehetőség, amelyeknél a jelentkezők száma eléri a 10 főt. (A létszámhatár nem vonatkozik a korrepetálásokra, a tanulmányi versenyekre való felkészítésre, a középiskolai felvételi előkészítőre.)

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy a mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. (Kivétel a természetjáró szakkör foglalkozásai.)

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • iskolai sportköri foglalkozások,
 • játékos sport alsósoknak,
 • téli időszakban szabadtéri sportfoglalkozások,
 • délutáni szabadidős foglalkozások,
 • tanulószoba,
 • korrepetálás,
 • felkészítés tanulmányi versenyekre,
 • középiskolai felvételire előkészítő matematikából és magyarból,
 • kézműves foglalkozás,
 • informatika szakkör,
 • színházlátogatás (önköltséges),
 • gyalogtúra, természetjárás,
 • gyermeknap: akadályverseny, számháború

A mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló program

A program célja:

A gyerekek egyéni életébe épüljön be a mozgásigény. A rendszeres mozgás, a szabadidősport váljék életszükségletté. A jobb közérzet, az egészség, a fizikai és a pszichikai teljesítőképesség megszerzése, megtartása és fokozása.

A teljesítendő egészségszempontok:

 • minden gyerek minden nap vegyen részt testmozgásban,
 • minden alkalommal történjen meg a megfelelő keringési és légző rendszeri terhelés,
 • minden alkalom örömöt, sikerélményt, játékot, lazulást, stresszoldást biztosítson a gyerekeknek,
 • szabadidős sportok alkalmazása.

A tanulóknál el kell érni, hogy a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit magukénak érezzék, és a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé váljon.

A kötelező testnevelési órán nyújtott tanulási teljesítmény értékelése a tanulók testi felépítésének, képességeinek figyelembevételével történjék. Az értékelés, az osztályzás építő jellegű legyen. A sikerélmény biztosítása elengedhetetlen a sport, a mozgás megszerettetésében. Az intézményből kikerülve váljék mindennapi igénnyé a mozgás, a testedzés.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.

Kötelező testnevelési órák:

A mindennapi testedzés feladatainak ellátása érdekében az 1-8. osztályokban a heti testnevelési órák száma 5 óra, amelyből legfeljebb heti két óra iskolai sportkörben való sportolással, versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.

Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről.

Az iskola biztosítja az iskolai sportkör működését.

A testnevelés órákon kívül egyéb tanórákon is biztosítjuk a gyerekek mozgásigényének kielégítését. (tánc, mozgásfejlesztő játékok, tanulmányi séták, mozgásos feladatok, iskolakerti munka stb.)