Return to Közzétételi lista

Az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái:

 • felmérések /év eleji, félévi, év végi/,
 • házi dolgozatok,
 • feladatlapok,
 • témazáró dolgozatok,
 • részegységet számonkérő dolgozatok.

Naponta 2 témazáró dolgozatnál többet nem íratunk.
A témazáró dolgozatok, felmérők megírásának időpontját a nevelők 1 héttel előtte bejelentik.
A dolgozatokat 2 héten belül ki kell javítani, a naplóban, tájékoztató füzetben dokumentálni.

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon

Írásbeli számonkérés esetén a feladatlapokat, felmérőket pontozással értékeljük, majd az alábbi %-os határok alapján osztályozzuk:

Százalékhatárok          Szöveges bejegyzés a tv. 70. §-a alapján                  Érdemjegyek
                                                      1.évfolyam – 2. év félévig
     0 –   40 %                           felzárkóztatásra szorul                                                elégtelen /1/
41 –   60 %                          megfelelően teljesített                                                elégséges /2/
61 –   80 %                          megfelelően teljesített                                                közepes /3/
81 –   90 %                          jól teljesített                                                                       jó /4/
91 – 100 %                         kiválóan teljesített                                                         jeles /5/

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, a szülő bevonásával értékeljük a tanuló teljesítményét. Ennek célja, hogy megkeressük az akadályozó tényezőket, meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyek a sikeres továbbhaladáshoz szükségesek.

Magyar irodalomból a dolgozatokat 3 szempontból osztályozzuk:

 • tartalom,
 • helyesírás,
 • külalak.

Az értékelés szempontjait a nevelők ismertetik az írás megkezdése előtt.

Az írásbeli beszámoló javításának módjáról a nevelő dönt, a sikeresség vagy sikertelenség alapján /otthon vagy tanórán/.

Minden írásbeli és szóbeli produktum értékelése bekerül az osztálynaplóba:

 • piros színnel: témazáró, irodalmi dolgozat, felmérők
 • kékkel: házi dolgozat, szorgalmi feladat, felelet
 • zölddel: órai munka, részegységekből írt dolgozat.

A témazáró dolgozatok, felmérő feladatlapok /piros/ fontos szerepet játszanak a félévi, év végi osztályzatok alakulásában. A kékkel írott osztályzatok elsősorban a szóbeli, ill. írásbeli fogalmazási készségről adnak képet. A zöld színűek elsősorban akkor számítanak, ha a tanuló korábbi érdemjegyei alapján jobbat vagy rosszabbat érdemelne.

Javítási lehetőséget – a tanuló kérésére – adhat a nevelő év közben, vagy félév, tanév végén.