Return to Közzétételi lista

A tanév helyi rendje

  A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év):

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek).
A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.
A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart.

Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok:

 A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a diákönkormányzat dönt.

Egy napot az iskola pályaorientációs célra használhat fel.

  1. nap 2018. október 5. péntek pályaorientációs nap,
  2. nap 2018. december 1. nevelési értekezlet
  3. nap 2018. december 15. falukarácsony
  4. nap 2019. április 24. szerda nevelési értekezlet
  5. nap 2019. június 12. szerda gyermeknap (diákönkormányzat)

 A további 1 napot rendkívüli esetekre (pl. hóakadály) fenntartjuk.
Amennyiben erre nincs szükség, abban az esetben júniusban tantestületi kirándulást szervezünk.

Az őszi szünet 2018. október 29-től november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

A téli szünet 2018. december 27-től 2019. jan. 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda).

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Ennek értelmében október 13. (október 22. hétfő helyett), november 10. (november 2. péntek helyett), december 1. (december 24. hétfő helyett) december 15. (december 31. hétfő helyett) szombati napok munkanapok.

Témahetek:

 A témaheteket a minisztérium az alábbi időpontokban hirdette meg:
„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 1. között
 Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,
Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

A témahetek célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő gyakorlati, mindennapokban használható ismeretek élményszerű, játékos módon történő átadása, szemléletformálás, új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzés.

Az iskola a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahetek keretében szervezi meg.

Országos mérés, értékelés:

 A 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni a szövegértés és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2019. május 29-én (szerda).

Az iskolák 6. és 8. évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. Az idegen nyelvi szövegértési készséget vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérés időpontja 2019. május 22. (szerda). Az értékelést az iskola pedagógusai végzik el egységes javítókulcs alapján.

A köznevelésrõl szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell az 1-4 osztály kivételével tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2019. január 9. és április 26. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2018. május 31-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

 Tantestületi értekezletek:

augusztus 22. alakuló értekezlet
szeptember 03. tanévnyitó értekezlet
december 1. nevelési értekezlet
 témája:   A számítógép és az internet pozitív és negatív hatásai
január 28. félévi osztályozó értekezlet
február 4. félévzáró értekezlet
április 24. nevelési értekezlet
témája: Az előző évi kompetenciamérés és nyelvi mérés elemzése, következtetések levonása
június 17. osztályozó értekezlet
június 25. tanévzáró értekezlet

Versenyek, pályázatok:

A tehetségfejlesztés egyik formája a versenyekre történő felkészülés, felkészítés. A versenyek során a szaktárgyi tudáson kívül fontos tanulói kompetenciák is fejlődnek.

A tanévben a következő versenyeken, pályázatokon való részvételt tervezzük:
október Német nemzetiségi szavalóverseny – Zirc
október Világgyalogló nap
november Kulturwettbewerb – Városlőd
november Vigyázz! Kész! Pénz! (Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek)
december 7. Ányos – nap: rajzpályázat, meseíró verseny, versmondó verseny
február 15. Zrínyi matematikaverseny
február Technika és életvitel verseny
március 21. Kenguru matematikaverseny
március atlétika, mezei futóverseny (körzeti, megyei) kisiskolák sportversenye
március Víz világnapja
április Masszi József szavalóverseny (alsósok) – Zirc
április Komplex anyanyelvi verseny (4. osztályosok) – Zirc

Társadalmi szervezetek, intézmények, vállalatok által kiírt országos, megyei, körzeti rajzpályázatok, olvasópályázatok, versmondó versenyek (Vöröskereszt, Vízmű, Bakonyerdő Zrt., Természettud. Múzeum, Megyei Könyvtár, Polgárőrség stb.)