Return to Közzétételi lista

A tanév helyi rendje

1        A tanév rendje

 

 • Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről

 

1.1.1       A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év):

 

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)

Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd).

A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.

A szorgalmi idő első féléve 2021. január 22-ig tart.

Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

1.1.2       Tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok:

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével a diákönkormányzat dönt.

Egy napot az iskola pályaorientációs célra használhat fel.

 

 1. nap 2020. október 9. péntek pályaorientációs nap
 2. nap 2020. december 4. Ányos- nap
 3. nap 2020. december 12. nevelési értekezlet
 4. nap 2021. április 7. szerda nevelési értekezlet
 5. nap 2021. június 14. hétfő gyermeknap (diákönkormányzat)

 

A további 1 napot rendkívüli esetekre (pl. hóakadály) fenntartjuk.

Amennyiben erre nincs szükség, abban az esetben júniusban tantestületi kirándulást szervezünk.

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. csütörtök,
a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. hétfő.  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. péntek,
a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 4. hétfő.

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. szerda,
 a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. szerda.

 

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Ennek értelmében december 12. (december 24. kedd helyett) szombati nap munkanap.

 

1.1.3       Témahetek:

 

A témaheteket a minisztérium az alábbi időpontokban hirdette meg:

 • „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
 • Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
 • Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
 • Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a  tantervben előírt, az  adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

Az iskola a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahetek keretében szervezi meg.

 

1.1.4       Országos mérés, értékelés:

 

A 2020/2021. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni a szövegértés és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

A méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2021. május 26-án (szerda).

A méréshez szükséges adatokat 2020. november 20-ig kell megküldeni a Hivatalhoz.

 

Az iskolák 6. és 8. évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. Az idegen nyelvi szövegértési készséget vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérés időpontja 2021. május 19. (szerda). Az értékelést az iskola pedagógusai végzik el egységes javítókulcs alapján június 10-ig.

 

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. A mérést december 4-ig kell elvégezni.

 

A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2020/2021. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell az 1-4 osztály kivételével tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2021. január 11. és április 23. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2021. május 28-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

 

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

 

 1. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

1.2       Tantestületi értekezletek:

 

 1. augusztus 24. alakuló értekezlet
 2. augusztus 31. tanévnyitó értekezlet
 3. december 12. nevelési értekezlet

témája:           a nyolcadik osztályosok pályaválasztási mérésének

elemzése, következtetések levonása

 1. január 25. félévi osztályozó értekezlet
 2. február 4. félévzáró értekezlet
 3. április 7. nevelési értekezlet

témája: önértékelés, tanfelügyelet

 1. június 16. osztályozó értekezlet
 2. június 24. tanévzáró értekezlet

 

 

1.3       Versenyek, pályázatok:

 

A tehetségfejlesztés egyik formája a versenyekre történő felkészülés, felkészítés. A versenyek során a szaktárgyi tudáson kívül fontos tanulói kompetenciák is fejlődnek.

 

A tanévben a következő versenyeken, pályázatokon való részvételt tervezzük:

 

 1. október Köztársaság Kupa
 2. október Német nemzetiségi szavalóverseny – Zirc
 3. november Kulturwettwerb – Városlőd
 4. november Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek
 5. december 4. Ányos – nap: rajzpályázat, meseíró verseny, versmondó verseny
 6. február Zrínyi matematikaverseny
 7. március Kenguru matematikaverseny
 8. március Atlétika, mezei futóverseny (körzeti, megyei)

                                               kisiskolák sportversenye

 1. április Masszi József szavalóverseny (alsósok) – Zirc
 2. április Komplex anyanyelvi verseny (4. osztályosok) – Zirc

 

Társadalmi szervezetek, intézmények, vállalatok által kiírt országos, megyei, körzeti rajzpályázatok, olvasópályázatok, versmondó versenyek

(Vöröskereszt, Vízmű, Bakonyerdő Zrt., Természettud. Múzeum, Megyei Könyvtár, Polgárőrség stb.)

A költségekkel járó versenyeken való részvétel költségeit az iskolai papírgyűjtésből befolyt összegből fedezzük.