Return to Közzétételi lista

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

 
Vezetői tanfelügyelet: 2018. február 22. 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása: 
Fejleszthető területek: 
Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában. 
Kiemelkedő területek: 
Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő-oktató munkát vár el. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja. Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. 
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Fejleszthető területek: 
A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat.Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 
Kiemelkedő területek: 
A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket.Folyamatosan informálja kollégáit a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre. 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Fejleszthető területek: 
Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. 
Kiemelkedő területek: 
Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat.Hiteles és etikus magatartást tanúsít. 
4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 
Fejleszthető területek: 
A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe. 
Kiemelkedő területek: 
Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit és ebben példát mutat kollégái számára. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra. 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
Fejleszthető területek: 
A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. 
Kiemelkedő területek: 
A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 
Intézményi tanfelügyelet: 2018. április 13. 
1. Pedagógiai folyamatok 
Fejleszthető területek: 
A munkatervek és a hozzájuk tartozó beszámolók reflektív egymásra építése. Az intézményi önértékelési rendszer hosszabb távú tervezése. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézményben zajló pedagógiai folyamatok a szülők, a tanulók és a munkatársak elégedettségét, valamint a fenntartói elvárásokat szolgálják. A pedagógiai folyamatok során alkalmazott módszerek, eljárások megfelelnek az intézmény által kitűzött céloknak. 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
Fejleszthető területek: 
Nem volt. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény biztosítja a személyre szabott oktatás kereteit. Gondot fordít a tanulási nehézségek kezelésére, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésére – oktatására. Sokszínű közösségfejlesztő tevékenységük során ápolják a község, és az iskola hagyományait, fejlesztik a tanulók szociális kompetenciáit. 
3. Eredmények 
Fejleszthető területek: 
Az országos kompetencia mérési eredmények tantestület általi elemzése, a szakmai tanulságok levonása, visszacsatolása. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény reális nevelési és oktatási célokat tűz maga elé, amit felvételi eredményei igazolnak. A belső mérések elemzése szakszerű, a szakmai tanulságok levonását és visszacsatolását rendszeresen elvégzik. 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Fejleszthető területek: 
Nem volt. 
Kiemelkedő területek: 
Rendszeres, szervezett a belső információáramlás, ami hatékonyan segíti a nevelő – oktató munkát, támogató, családias légkört teremt. 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Fejleszthető területek: 
A külső partnerek igényének, elégedettségének felmérése. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény kiterjedt kapcsolati hálót működtet, meghatározó szerepet játszik a helyi közösség életében. Rendszeresen részt vesz a település rendezvényein, kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol környezete számára megmutathatja eredményeit. 
6. A pedagógiai munka feltételei 
Fejleszthető területek: 
Az intézmény épületeinek megközelíthetősége érdekében a járdák helyreállítása. A szakos ellátottság folyamatos biztosítása. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. Együttműködő, motiváló szakmai környezetet hozott létre. Az intézményben dolgozók ápolják múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés 
Fejleszthető területek: 
A nyilvánosság biztosítása érdekében az intézmény honlapjának folyamatos működtetése, frissítése. 
Kiemelkedő területek: 
Az intézmény határozott stratégiai célokkal rendelkezik, melyek összhangban vannak a hatályos tantervi szabályozó dokumentumokkal. A nevelő – oktató munkát támogató papír alapú és digitális taneszközök kiválasztása összhangban van az alapdokumentumokban meghatározott célokkal.   <