Return to Hivatalos közlemények

Beiratkozás

A beiratkozás eljárásrendje itt letölthető

HIRDETMÉNY
a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján:
értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

 • április 21. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
 • április 22. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

  A tankötelezettsége teljesítését 2022. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

  Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

  Hivatkozva a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontjában foglaltakra, a 2022/2023. tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a beiratkozás időpontjában van lehetőség.

  A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
  Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
  Veszprém, 2022. március 22.

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok:
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról
Nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről
Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról
Nyilatkozat nemzetiségi oktatásról

Elektronikus beiratkozás bemutatása (youtube videó):
KRÉTA hozzáféréssel nem rendelkezőknek: https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M
KRÉTA hozzáféréssel rendelkezőknek: https://www.youtube.com/watch?v=ndGfOC-YZj4